x

Booking wydarzeń stomatologicznych

Zarejestruj się tylko raz a uzyskasz dostęp do szkoleń i konferencji dostępnych w Polsce.

Zakup on-line, płatności za pomocą serwisu dotpay.

Zapraszamy

www.orbidenti.com

Pracownia Pozytywnych Zmian

Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych.

Prowadzący: dr hab. n. med. Jan Pietruski

dr hab. n. med.

Jan Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt "Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych".

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Obecnie również jest studentem Kois Centrer, Seattle, USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r. i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia".

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem i v-ce prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.


Najbliższy termin:
26 09 2019 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej zgodnie z filozofią Koisa i Dawsona. W terapii stomatologicznej nie da się rozdzielić funkcji od estetyki, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji z uwzględnieniem zależności łączących oba w/w obszary stomatologii. Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciami: akceptowalnej funkcji, zawężonego modelu przywodzenia żuchwy, dysfunkcji, parafunkcji oraz zaburzeń neurologicznych, z metodami diagnostycznymi i instrumentarium pozwalającym zakwalifikować pacjentów do jednej z powyższych grup oraz z powtarzalnymi metodami pozwalającymi prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. Dodatkowym aspektem wynikającym z przedstawionej na kursie filozofii postępowania jest nowy, klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych.  

Program kursu

1. Definicje okluzji i pojęć z nią związanych. Pojęcie okluzji funkcjonalnej. Ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną.

2. Maksymalne zaguzkowanie, okluzja centralna, relacja centralna i zaadaptowana pozycja centryczna, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.

3. Koncepcja 3xP: ortopedyczna pozycja żuchwy, położenie żuchwy w okluzji centralnej, prowadzenie.

4. Diagnostyka, planowanie i rokowanie w oparciu o 5 stanów funkcjonalnych: akceptowalna funkcja, zawężony model przywodzenia żuchwy, dysfunkcja, parafunkcja, zaburzenia neurologiczne.

5. Obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.

6. Deprogramatory – rodzaje, wady i zalety.

7. Zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia.

8. Adaptacja narządu żucia - możliwości i granice.

9. Utrata tkanek zębów – kiedy jest patologią i wymaga terapii, potencjalne przyczyny.

10. Bruksizm

11. Anamneza – pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej, interpretacja ankiet.

12. Patolgie SSŻ (TMD - Temporomandibular Disorders)

13. Nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie.

14. Jak klinicznie ocenić stan SSŻ.

15. Metody rozwiązania problemu jakim jest zawężony model przywodzenia żuchwy.

16. Zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty.

17. Zaburzenia funkcjonalne u pacjentów z wadami gnatycznymi.

18. Rejestrowalne parametry okluzyjne.

19. Instrumenty stosowane w diagnostyce okluzyjnej i ich realna wartość w praktyce klinicznej.

20. Łuki twarzowe – jakie, co dają, i czy ich stosowanie przynosi wymierną poprawę jakości pracy.

21. Jak wykorzystać artykulator, aby przenieść do laboratorium maksymalnie dużo informacji diagnostycznych.

22. Płaszczyzny referencyjne i ich przydatność w diagnostyce funkcjonalno-estetycznej.

23. Pozycja zębów w stosunku do twarzy w rzucie na płaszczyznę czołową i horyzontalną.

24. Fotografia – niebędne narzędzie diagnostyczne.

25. Analiza estetyki twarzy. Obowiązujące kanony estetyki stomatologicznej. Płaszczyzna estetyczna, ekspozycja zębów.

26. Wykorzystanie płaszczyzny horyzontalnej jako podstawowej płaszczyzny referencyjnej przy analizie funkcjonalnej –Analizator zębowo-twarzowy Koisa DFA.

27. Regulowana platforma Koisa jako narzędzie służące do diagnostyki i planowania rehabilitacji funkcjonalno-estetycznej narządu żucia oraz instrument umożliwiający przepływ informacji między kliniką i laboratorium. Przygotowanie wzorników.

28. Deprogramacja – kiedy i po co.

29. Rejestracja zwarcia – przed i po deprogramacji, materiały. Jak zaartykulować modele w artykulatorze.

30. Co pozwala przewidzieć czy istniejące warunki okluzyjne zapewnią sprawne funkcjonowanie narządu żucia.

31. Equilibration – korekta zwarcia i zasady jej wykonania. Instrumenty kliniczne. Możliwości i ograniczenia. Uproszczony schemat okluzji (Simplified Occlusal Scheme). Kalkowanie dwufazowe.

32. Diagnostyka preortodontyczna. Najczęstsze powikłania leczenia ortodontycznego prowadzonego z pominięciem analizy funkcjonalnej – nawroty wady, niestabilna okluzja, starcie zębów, objawy stawowe oraz uszkodzenia przyzębia.

33. Planowanie rehabilitacji narządu żucia w oparciu o funkcjonalno-estetyczną analizę okluzyjną.

34. Racjonalność stosowania prowadzenia kłowego.

35. Szyna relaksacyjna–zasady wykonawstwa.

36. Zastosowanie przedstawionej na kursie filozofii postępowania na przykładzie przypadków klinicznych.

37. Zajęcia praktyczne:

  • Deprogramacja
  • Rejestracja zwarcia z użyciem DFA
  • Analiza modeli po deprogramacji, diagnostyka
  • Planowanie terapii w oparciu o DFA i ruchomą platformę Koisa
  • Korekta zwarcia w artykulatorze
  • Equlibration – korekta zwarcia w jamie ustnej

Plan kursu
 
DZIEŃ I
8.00 -   10.45 Wykład
10.45 - 11.00 Przerwa
11.00 - 13.00 Wykład
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.30 Demonstracja z udziałem pacjenta
15.30 - 15.45 Przerwa
15.45 - 17.30 Wykład


DZIEŃ II:
8.00  -  9.45 Wykład
9.45 - 10.00 Przerwa
10.00 - 13.00 Wykład, warsztaty praktyczne
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.15 Warsztaty praktyczne
15.15 - 15.30 Przerwa
15.30 - 17.00 Warsztaty praktyczne i podsumowanie, dyskusja i rozdanie certyfikatów

Poziom: początkujący

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 3960 zł brutto

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu z Panią Justyną Mazur pod numerem tel. 531 460 475 lub sekretariat@simitu.eu

Cena regularna: 4800 zł

Konto i zasady rezygnacji:

Pracownia Pozytywnych Zmian

ul. Myśliwska 13

43-450 Ustroń

mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.


Rejestracja: