Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Cykl szkoleń - dr Marius Steigmann

W całości praktyczny

Prowadzący: dr Marius Steigmann


Najbliższy termin:
06 12 2024 r.

Rejestracja:


Prowadzący: Dr Marius Steigmann zaproszony w imieniu Dr Adama Pióro
 
Miejsce: Sheraton Sopot Hotel 

 

ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot

 
Język kursu:
Kurs NIE będzie tłumaczony na język polski.
 
Daty:
Moduł 1 - 6-7 grudnia 2024 r. i 22-23 kwietnia 2024 r.
 
Moduł 2  - 25-26 kwietnia 2025 r. i 10-11 października 2026 r.
 
Moduł 3 + 4 - 6-8 października 2025 r. i 12-14 stycznia 2026 r.
 
Moduł 5  - 16-17 stycznia 2026 r. i 9-10 kwietnia 2026 r.
 
 
Filozofia i Moduły
W minionych latach uzmysłowiliśmy sobie, że w leczeniu implantologicznym priorytetowe znaczenie mają określone umiejętności dotyczące postępowania z tkankami. Niezbędne jest dostosowanie sposobu postępowania z tkankami miękkimi do specyficznych warunków anatomicznych i biotypu każdego z pacjentów. Z tego powodu tematyka kursów prowadzonych w Instytucie Steigmanna jest zorientowana na nauczanie tych szczególnych i ważnych technik wykorzystywanych w postępowaniu chirurgicznym i protetycznym w sposób unikalny i kompleksowy. Zajęcia praktyczne prowadzone na tkance imitującej ludzką pomagają we wprowadzeniu do codziennej pracy aktualnych technik chirurgicznych opartych na wiedzy dostarczonej przez badania naukowe. 
Mając na uwadze istniejące zapotrzebowanie na bardziej ustrukturyzowaną formę nauczania na temat tkanek miękkich, oferujemy pełne spektrum szkoleń na temat metod postępowania z tkankami miękkimi w każdym obszarze jamy ustnej:
1. Moduł 1 – O augmentacji kości    2. Moduł 2 – O strefie estetycznej 3. Moduł 3 – Protetyczne  kształtowanie tkanek miękkich 4. Moduł 4 – Powikłania i odbudowa pełnego łuku 5. Moduł 5 – O augmentacji pionowej.
 
 
MODUŁ 1
Postępowanie z tkankami miękkimi przy zabiegach augmentacji kości
 
W miarę upływu czasu augmentacja kości przeniosła się z wysoce wyspecjalizowanych klinik do gabinetów stomatologicznych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych materiałów wszczepowych liczba zabiegów augmentacji przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych zwiększa się każdego roku. Jednakże głównym problemem pozostaje nadal zespolenie tkanek miękkich w przypadku augmentacji o dużych rozmiarach, szczególnie w bocznym odcinku żuchwy i szczęki. Opracowaliśmy specjalne kształty płatów i techniki szycia dostosowane do miejsca zabiegu, aby rozwiązać ten wciąż aktualny problem dotyczący postępowania z tkankami miękkimi. Uczestnicy nauczą się i przećwiczą praktycznie sposoby rozwiązywania problemu zespalania tkanek miękkich w zależności od miejsca zabiegu.
 
DZIEŃ 1
• Zamykanie rany bez napięcia płata – krok po kroku
• Adaptacja płata bez napięcia – różne opcje
• Techniki szycia zwiększające i zmniejszające napięcie tkanek
• Prawidłowe postępowanie z tkankami miękkimi w przypadkach cienkiego i grubego biotypu
• Zwiększanie grubości tkanek miękkich
• Jak zwiększyć elastyczność tkanek miękkich
• Tworzenie dziąsła skeratynizowanego (właściwego)
 
Tkanki, w zależności od rodzaju biotypu, różnie reagują na uraz spowodowany przez zabieg chirurgiczny. Z tego powodu dostosowaliśmy postępowanie chirurgiczne do biotypu (grubości tkanek  miękkich) swoistego dla każdego pacjenta i dla określonego miejsca w jamie ustnej.
 
Uczestnicy uczą się sposobów tworzenia płatów i technik szycia opracowanych przez dr Steigmanna.
 
DZIEŃ 2
• Podnoszenie dna zatoki szczękowej
• Postępowanie z tkankami miękkimi podczas podnoszenia dna zatoki
• Augmentacja kości w żuchwie z zastosowaniem PPF, VBF lub Steipod
• Augmentacja kości w szczęce z zastosowaniem przesuniętego płata podniebiennego.
PPF Periosteal Pocket Flap (płat typu „kieszeń okostnowa”)
 
VBF Versatil Buccal Flap (uniwersalny płat policzkowy)
 
Grubość tkanki dyktuje sposób postępowania w przypadku augmentacji o znacznej objętości. W przypadku grubego biotypu można postępować w sposób klasyczny. Natomiast cienki biotyp wymaga nowych metod chirurgicznych z użyciem specyficznych narzędzi. Podczas kursu zostanie opisana krok po kroku procedura zwiększania ilości tkanek miękkich potrzebnych dla zamknięcia rany bez napięcia płata, nawet w przypadkach o zmniejszonej grubości tkanek miękkich. 
 
MODUŁ 2
Postępowanie z tkankami miękkimi w strefie estetycznej
 
Implantologia stomatologiczna skoncentrowana jest obecnie na estetyce. W przeszłości można było zaobserwować ogólną tendencję, aby odbudowy na implantach stanowiły kopię czy też naśladowały zęby - w aspekcie czynnościowym i estetycznym. W chirurgii implantologicznej stosowano techniki pochodzące z chirurgii stomatologicznej i periodontologii, jednakże nie zapewniały one wyniku zadowalającego pod kątem estetyki. Dlatego konieczne jest wyznaczenie nowych miejsc cięcia, zmiana jego głębokości i angulacji w zależności od miejsca styku z kością oraz biotypu tkanek miękkich. Aby zaspokoić wymagania estetyczne dotyczące wyglądu tkanek wokół implantów i uniknąć lub skorygować błędy popełniane w strefie estetycznej, stworzone zostały nowe kształty płatów i techniki szycia, lub zmodyfikowane zostały techniki już istniejące. Tematem nauczania będą metody pozwalające na zachowanie tkanek miękkich lub korektę błędów w postępowaniu z tkankami miękkimi wokół implantów.
 
DZIEŃ 1
• Rodzaje nacięć w strefie estetycznej
• Różne kształty płatów w strefie estetycznej
- w zabiegach GBR (Sterowanej regeneracji kości)
- w działaniach poprawiających jakość tkanek miękkich
- w celu stworzenia strefy dziąsła skeratynizowanego (właściwego)
- w celu zwiększeniu elastyczności tkanek miękkich
• Estetyczny płat przedsionkowy - EBF, płat rolowany, płat uszypułowany i plastyka tkanek miękkich przy odsłanianiu implantów
• Zaawansowane techniki szycia
 
Osiągnięcie optymalnej estetyki w okolicy implantów znajdujących się w odcinku przednim stanowi dla wielu lekarzy duże wyzwanie. Umiejętności lekarza w zakresie prawidłowego kształtowania tkanek miękkich wokół implantów stomatologicznych stanowią podstawę dla osiągnięcia wyniku klinicznego w pełni zaspokajającego wymagania estetyczne pacjenta.
 
DZIEŃ 2
• Zajęcia praktyczne w zakresie projektowania kształtu płata i szycia w strefie estetycznej na żuchwach świń
• Chirurgia estetyczna w zakresie tkanek miękkich
• Zachowanie brodawek
• Rekonstrukcja brodawek
• Techniki plastyczne tworzące wrażenie zachowanej brodawki
 
Ergonomicznie zaprojektowane narzędzia oraz szczegółowe wykłady i odpowiednio wyposażone sale do ćwiczeń praktycznych ułatwiają przyswajanie wiadomości teoretycznych i nabycie umiejętności praktycznych podczas nauki ultranowoczesnych technik chirurgicznych. 
 
MODUŁ 3
Protetyczne postępowanie z tkankami miękkimi
Rozbudowa tkanek miękkich
 
Uzupełnieniem zabiegu chirurgicznego jest stworzenie określonego profilu wyłaniania, co jest kluczowym zagadnieniem w strefie estetycznej. Profil wyłaniania składa się z 2 elementów, z łącznika i poddziąsłowej części korony. Kształt łącznika może być nadawany indywidualnie, co zapewnia naturalny wygląd odbudowy i pozwala na dostosowane go do każdego przypadku (w zależności od głębokości wprowadzenia, angulacji i średnicy implantu). Czasami może on nawet decydować o pozycji implantu. Z perspektywy chirurgicznej konieczna jest ocena, a czasami również korekta, wymiaru pionowego tkanek miękkich, ich umiejscowienia i grubości. Z protetycznego punktu widzenia profil wyłaniania musi naśladować naturalny wygląd tkanek i zapewnić ich długoczasowe utrzymanie. Kurs uczy krok po kroku, jak osiągnąć sukces w dziedzinie rekonstrukcji protetycznych wspartych na implantach, od pojedynczego zęba, przez braki częściowe aż po odbudowy pełnego łuku zębowego.
 
• Kształt łącznika dający tkankom miękkim ideale podparcie
• Kształt mostów korzystny dla rozbudowy tkanek miękkich
• Kształtowanie profilu wyłaniania dla korony i łącznika
• Różne rodzaje wax-upów.
• Estetyczne próby uzupełnień na różnych etapach leczenia
• Zdefiniowanie brzegu korony
• Postępowanie z tkankami dziąsłowymi na etapie prac tymczasowych i mock-upów
 
Głównym celem kursu jest wytłumaczenie, zademonstrowanie i nauka technik rozbudowy tkanek miękkich wokół implantów przy osadzaniu prac stałych wspartych na implantach pojedynczych lub mnogich.
 
• Strategie i procedury planowania osadzania prac protetycznych na implantach
• Wybór łącznika przy odbudowie pojedynczego zęba (część kliniczna i laboratoryjna)
• Wybór łączników dla prac wspartych na kilku implantach
• Specjalne, podwójne opracowanie modelu dla rozbudowy tkanek miękkich w strefie estetycznej
• Pełne szkolenie praktyczne
• Prezentacja video zabiegów chirurgicznych
• Demonstracja na żywo
 
Lekarze nauczą się, jak opracowywać plany leczenia zależne od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Nauczą się wykorzystywać współczesną technologię protetyczną do rekonstrukcji tkanek miękkich w przypadku odbudowy opartej na pojedynczym implancie i na mnogich implantach. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować miejsce wprowadzenia implantu biorąc pod uwagę względy protetyczne i estetyczne.
 
MODUŁ 4
Powikłania dotyczące tkanek miękkich
Odbudowa pełnego łuku
 
Wraz ze wzrostem liczby implantów wprowadzanych w strefie estetycznej z obciążeniem natychmiastowym lub odroczonym stanęliśmy twarzą w twarz z powikłaniami dotyczącymi tkanek miękkich, takimi jak recesje lub utrata brodawek. Podczas kursu zaprezentowane zostanie indywidualne podejście do korekty utraconych brodawek w strefie estetycznej z pomocą nowoczesnych kształtów płatów. Z naciskiem na potrzebę uzyskiwania estetycznego wyniku leczenia, prawidłowe postępowanie z tkankami miękkimi przy rekonstrukcji pełnego łuku stało się koniecznością.
 
• Zapobieganie i leczenia powikłań dotyczących tkanek miękkich wokół implantów
• Recesje dziąsłowe wokół implantów – jak je leczyć
• Rozbudowa brodawki dziąsłowej po utracie brodawki
• Rozwiązania protetyczne sprzyjające tkankom miękkim
• Diagnoza periimplantitis: poza strefą estetyczną, w strefie estetycznej
• Leczenie periimplantitis w strefie estetycznej i poza nią
• Martwica z ucisku
• Zapobieganie utracie i utrzymywanie kości brzeżnej
 
• Rozbudowa tkanek miękkich w przypadku mnogich implantów w strefie estetycznej
• Projektowanie i wykonywanie uzupełnień tymczasowych dla rozbudowy tkanek miękkich
• Planowanie leczenia spełniającego wysokie wymagania estetyczne w przypadku odbudowy pełnego łuku
• Odbudowa protetyczna pełnego łuku w szczęce z wykorzystaniem galwanoformingu
• Różne możliwości leczenia w przypadku odbudowy pełnego łuku
• Projektowanie i wykonywanie uzupełnień tymczasowych dla rozbudowy tkanek miękkich
 
MODUŁ 5
Postępowanie z tkankami miękkimi w trakcie augmentacji pionowej
 
Pionowa utrata kości stanowi największe wyzwanie chirurgiczne w leczeniu implantologicznym prowadzonym w bocznym odcinku żuchwy ze względu na występujące tam czynniki anatomiczne i trudności natury technicznej. Z uwagi na powyższe aspekty konieczne jest stosowanie tam specjalnych technik postępowania z płatami językowymi, policzkowymi i podniebiennymi.  Prawidłowe postępowanie z tkankami miękkimi stanowi ważny punkt warunkujący osiągnięcie sukcesu przy tego rodzaju zabiegach odtwórczych.
 
DZIEŃ 1
• Następstwa anatomiczne augmentacji pionowej
• Materiały wszczepowe
• Postępowanie z tkankami miękkimi podczas augmentacji pionowej w żuchwie – cienki vs. gruby biotyp
• Postępowanie z płatem policzkowy i językowym w przypadku augmentacji o niewielkiej i dużej objętości
• Postępowanie z tkankami miękkimi w przypadku augmentacji pionowej w bocznym odcinku szczęki
• Postępowanie z tkankami miękkimi w przypadku augmentacji pionowej w strefie estetycznej
• Materiały wszczepowe dla szczęki
• Nacięcia przy projektowaniu płata dla augmentacji pionowej w strefie estetycznej
• Techniki szycia przy augmentacji pionowej w zależności od miejsca zabiegu

 
DZIEŃ 2
• Projektowanie nacięć przy tworzeniu płata i szycie przy augmentacji pionowej - w żuchwie: nacięcia i postępowanie z płatem policzkowym – postępowanie z płatem językowym
• Techniki szycia – szew napinający/ szew repozycyjny
• Projektowanie nacięć przy tworzeniu płata i szycie w przypadku augmentacji pionowej w przednim odcinku szczęki
 
Uczestnicy będą ćwiczyć augmentację pionową w przedniej części szczęki i tylnej części żuchwy na szczękach świń. Zajęcie praktyczne na szczękach świń.
 
Poziom: średniozawansowany
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: maks. 30 osób
 
CENY:
Moduł 1  - 6-7 grudnia 2024 r. lub 22-23 kwietnia 2024 r.-  Zarządzanie tkankami miękkimi dla augmentacji kości  - 9165 zł wczesna rejestracja (miesiąc przed kursem) , 9665 zł normalna
 
Moduł 2  - 25-26 kwietnia 2025 r. lub 10-11 października 2026 r.- Zarządzanie tkankami miękkimi w strefie estetycznej - 9165 zł wczesna rejestracja (miesiąc przed kursem), 9665 zł normalna
 
Moduł 3 + 4 - 6-8 października 2025 r. lub 12-14 stycznia 2026 r. - Zarządzanie tkankami miękkimi odbudowa tkanek + Komplikacje i odbudowa pełnego łuku 12925 zł wczesna rejestracja (miesiąc przed kursem), 13425  zł normalna
 
Moduł 5  - 16-17 stycznia 2026 r. lub 9-10 kwietnia 2026 r. - Zarządzanie tkankami miękkimi - augmentacja pionowa  -  9165 zł wczesna rejestracja (miesiąc przed kursem), 9665 zł normalna  UWAGA - możliwy tylko dla tych którzy ukończą wczesniejsze 1-4
 
DLA ZAPISUJĄCYCH SIĘ OD RAZU NA CAŁY CYKL - RABAT - OSTATNI MODUŁ (5) KOSZTUJE 6040 ZŁ
 
DLA OPŁACAJĄCYCH CAŁY CYKL - RABAT - OSTATNI MODUŁ (5) KOSZTUJE 4175 ZŁ
 
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub bur@orbidenti.com

 

 
WPŁATY – DOTPAY lub KONTO BANKOWE:
mbank: 26 1140 2004 0000 3702 7407 6253
Pracownia Pozytywnych Zmian
 
W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł plus Vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.
 
Faktury Vat wystawiane są na podstawie wniesionej opłaty.

Rejestracja: