Pracownia Pozytywnych Zmian 
x

Pracownia Pozytywnych Zmian
KIM JESTESMY    EDUKACJA    KURSY ONLINE   

Okluzja w diagnostyce, planowaniu i leczeniu zaburzeń funkcjonalnych i estetycznych narządu żucia

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski

prof. dr hab. n. med

Jan Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt "Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą". W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt "Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych". Pod koniec 2019 r. prof. dr hab. n. med. Jan Pietruski uzyskał stopień profesora.

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą, we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Obecnie również jest studentem Kois Centrer, Seattle, USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, która ukazała się w 2010r. i współautorem wydawnictw „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia".

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz trzykrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 ukazało się jej tłumaczenie na język rosyjski. Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

Dr Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji protetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki.

Jest członkiem założycielem i v-ce prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.


Najbliższy termin:
16 05 2024 r.

Rejestracja:


Miejsce:

Praktyka Stomatologiczna Małgorzaty i Jana Pietruskich, ul. Waszyngtona 1/34, Białystok  

Dwudniowy kurs praktyczny przeznaczony jest zarówno dla lekarzy wszystkich specjalności jak i techników dentystycznych. Jego celem jest poznanie zasad i mechanizmów pozwalających przeprowadzić diagnostykę, planowanie oraz leczenie w oparciu o analizę funkcjonalno-estetyczną, a także zaznajomienie się z koncepcję okluzji funkcjonalnej zgodnie z filozofią Koisa i Dawsona. W terapii stomatologicznej nie da się rozdzielić funkcji od estetyki, dlatego uczestnicy kursu poznają zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji z uwzględnieniem zależności łączących oba w/w obszary stomatologii. Uczestnicy kursu zapoznają się z pojęciami: akceptowalnej funkcji, zawężonego modelu przywodzenia żuchwy, dysfunkcji, parafunkcji oraz zaburzeń neurologicznych, z metodami diagnostycznymi i instrumentarium pozwalającym zakwalifikować pacjentów do jednej z powyższych grup oraz z powtarzalnymi metodami pozwalającymi prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji. Dodatkowym aspektem wynikającym z przedstawionej na kursie filozofii postępowania jest nowy, klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych.  

Program kursu

1. Definicje okluzji i pojęć z nią związanych. Pojęcie okluzji funkcjonalnej. Ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną.

2. Maksymalne zaguzkowanie, okluzja centralna, relacja centralna i zaadaptowana pozycja centryczna, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.

3. Koncepcja 3xP: ortopedyczna pozycja żuchwy, położenie żuchwy w okluzji centralnej, prowadzenie.

4. Diagnostyka, planowanie i rokowanie w oparciu o 5 stanów funkcjonalnych: akceptowalna funkcja, zawężony model przywodzenia żuchwy, dysfunkcja, parafunkcja, zaburzenia neurologiczne.

5. Obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.

6. Deprogramatory – rodzaje, wady i zalety.

7. Zarys anatomii w aspekcie funkcji narządu żucia.

8. Adaptacja narządu żucia - możliwości i granice.

9. Utrata tkanek zębów – kiedy jest patologią i wymaga terapii, potencjalne przyczyny.

10. Bruksizm

11. Anamneza – pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej, interpretacja ankiet.

12. Patolgie SSŻ (TMD - Temporomandibular Disorders)

13. Nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie.

14. Jak klinicznie ocenić stan SSŻ.

15. Metody rozwiązania problemu jakim jest zawężony model przywodzenia żuchwy.

16. Zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty.

17. Zaburzenia funkcjonalne u pacjentów z wadami gnatycznymi.

18. Rejestrowalne parametry okluzyjne.

19. Instrumenty stosowane w diagnostyce okluzyjnej i ich realna wartość w praktyce klinicznej.

20. Łuki twarzowe – jakie, co dają, i czy ich stosowanie przynosi wymierną poprawę jakości pracy.

21. Jak wykorzystać artykulator, aby przenieść do laboratorium maksymalnie dużo informacji diagnostycznych.

22. Płaszczyzny referencyjne i ich przydatność w diagnostyce funkcjonalno-estetycznej.

23. Pozycja zębów w stosunku do twarzy w rzucie na płaszczyznę czołową i horyzontalną.

24. Fotografia – niezbędne narzędzie diagnostyczne.

25. Analiza estetyki twarzy. Obowiązujące kanony estetyki stomatologicznej. Płaszczyzna estetyczna, ekspozycja zębów.

26. Wykorzystanie płaszczyzny horyzontalnej jako podstawowej płaszczyzny referencyjnej przy analizie funkcjonalnej –Analizator zębowo-twarzowy Koisa DFA.

27. Regulowana platforma Koisa jako narzędzie służące do diagnostyki i planowania rehabilitacji funkcjonalno-estetycznej narządu żucia oraz instrument umożliwiający przepływ informacji między kliniką i laboratorium. Przygotowanie wzorników.

28. Deprogramacja – kiedy i po co.

29. Rejestracja zwarcia – przed i po deprogramacji, materiały. Jak zaartykulować modele w artykulatorze.

30. Co pozwala przewidzieć czy istniejące warunki okluzyjne zapewnią sprawne funkcjonowanie narządu żucia.

31. Equilibration – korekta zwarcia i zasady jej wykonania. Instrumenty kliniczne. Możliwości i ograniczenia. Uproszczony schemat okluzji (Simplified Occlusal Scheme). Kalkowanie dwufazowe.

32. Diagnostyka preortodontyczna. Najczęstsze powikłania leczenia ortodontycznego prowadzonego z pominięciem analizy funkcjonalnej – nawroty wady, niestabilna okluzja, starcie zębów, objawy stawowe oraz uszkodzenia przyzębia.

33. Planowanie rehabilitacji narządu żucia w oparciu o funkcjonalno-estetyczną analizę okluzyjną.

34. Racjonalność stosowania prowadzenia kłowego.

35. Szyna relaksacyjna–zasady wykonawstwa.

36. Zastosowanie przedstawionej na kursie filozofii postępowania na przykładzie przypadków klinicznych.

37. Zajęcia praktyczne:

  • Deprogramacja
  • Rejestracja zwarcia z użyciem DFA
  • Analiza modeli po deprogramacji, diagnostyka
  • Planowanie terapii w oparciu o DFA i ruchomą platformę Koisa
  • Korekta zwarcia w artykulatorze
  • Equlibration – korekta zwarcia w jamie ustnej

Plan kursu
 
DZIEŃ I
8.00 -   10.45 Wykład
10.45 - 11.00 Przerwa
11.00 - 13.00 Wykład
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.30 Wykład
15.30 - 15.45 Przerwa
15.45 - 17.30 Wykład


DZIEŃ II:
8.00  -  9.45 Wykład
9.45 - 10.00 Przerwa
10.00 - 13.00 Wykład, warsztaty praktyczne
13.00 - 13.30 Przerwa
13.30 - 15.15 Warsztaty praktyczne
15.15 - 15.30 Przerwa
15.30 - 17.00 Warsztaty praktyczne i podsumowanie, dyskusja i rozdanie certyfikatów

Uwaga: zakres procedur wykonywanych w czasie części praktycznej może ulec zmianie w zależności od dostępności pacjentów kwalifikujących się do określonych procedur oraz stopnia zaawansowania grupy uczestniczącej w  szkoleniu.

Poziom: początkujący

Czas trwania: 2 dni

Liczba uczestników: maks. 10 osób

Cena kursu: 4650 zł brutto - wczesna rejestracja
                    5150 zł brutto - późna rejestracja

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości od 50% do 80% wartości usługi.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w temacie dofinansowań - zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 534892291 lub 
bur@orbidenti.com

Cena regularna: 5570 zł 

Konto i zasady rezygnacji:

Pracownia Pozytywnych Zmian

ul. Myśliwska 13

43-450 Ustroń

mbank 11 1140 2004 0000 3402 6577 5410

 

W przypadku rezygnacji zgłoszonej do miesiąca przed terminem kursu zwracamy opłatę w pełnej wysokości minus 200 zł + vat, po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane.

Faktury wysyłamy do 7 dni po otrzymaniu wpłaty drogą mailową.


Rejestracja: